Registruotis

Visi laukai yra privalomi
PRISIJUNGTI jei jau turite paskyrą

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO INTERNETU SUTARTIS

Redakcija galioja nuo:

2020-04-XX

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Prekių pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kaip nurodyta toliau šioje Sutartyje, ir nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises ir pareigas Pirkėjui užsakant ir perkant Prekes Pardavėjo Tinklapyje. Pirkėjas, registruodamasis Pardavėjo sistemoje, patvirtina šią Sutartį ir ji yra taikoma kiekvienam  Pirkėjo pirkimui Tinklapyje.

Šioje Sutartyje didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

Kaina – Tinklapyje nurodyta Prekės kaina, kurią turi sumokėti Pirkėjas norėdamas ją įsigyti;

Pardavėjas – UAB „Jungent Lietuva“, įmonės kodas 111465368, buveinės adresas Ukmergės g. 283, Vilnius, mob. tel. Nr. +370 68784700, tel. Nr. +3705 2780230, fax. Nr. +3705 2757074, el. paštas uzsakymaitepalu@jungent.eu;

Pirkėjas – juridinis asmuo, užsiregistravęs Tinklapyje ir jame leidžiamais būdais užsisakęs Prekes;

Prekės – daiktai, nurodyti Pardavėjo Tinklapyje, kuriuos gali įsigyti Pirkėjas; Prekė gali skirtis nuo Prekės, pavaizduotos nuotraukoje Tinklapyje;

Sutartis – ši Prekių pirkimo–pardavimo internetu sutartis, kuri taikoma kiekvienam Pirkėjo pirkimui Tinklapyje;

Šalys –  Pirkėjas ir Pardavėjas;

Tinklapis – Pardavėjo internetinis tinklapis, kuriame pateikiama informacija apie Pardavėjo parduodamas Prekes, jų Kainą ir kuriame suteikiama galimybė Pirkėjui užsisakyti jame nurodytas Prekes;

Užsakymas – Pirkėjo atliekamas Prekių pasirinkimas, jų pirkimo patvirtinimas Tinklapyje leidžiamas būdais ir kitų Tinklapyje numatytų veiksmų, reikalingų atlikti, norint nusipirkti Prekes, atlikimas.

 

PREKIŲ UŽSAKYMO IR PRISTATYMO TVARKA

Pirkėjas, siekdamas įsigyti Prekes, Tinklapyje išsirenka norimo asortimento Prekes, pasirenka jų kiekį ir jį patvirtina Tinklapyje numatytais būdais. Patvirtinus Prekių asortimentą ir kiekį, pateikus kitus Tinklapyje prašomus duomenis laikoma, kad Pirkėjas pateikė Užsakymą Pardavėjui. Apie Užsakymo pateikimą ir Užsakymo turinį Pirkėjas informuojamas elektroninu paštu.

Pardavėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu apie Užsakymo patvirtinimą. Vykdomas tik Pardavėjo patvirtintas Užsakymas ar jo dalis.

Jei Prekes užsakytos darbo dieną iki 13 (tryliktos) valandos, Prekės paprastai pristatomos per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakymo patvirtinimo; jei Užsakymas pateikiamas vėliau, Prekės paprastai pristatomos per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo. Užsakymas pateiktas nedarbo dieną laikomas pateiktu artimiausią darbo dieną. Pirkėjas neturi teisės reikšti reikalavimo dėl žalos atlyginimo, jeigu nėra laikomasi šiame punkte nustatytų pristatymo terminų.

Prekės yra pristatomos Lietuvoje (nebent šalys susitartų kitaip). Užsakymas, kurio vertė yra iki 100 (šimto) eurų pristatomas Pirkėjo sąskaita. Užsakymas, kurio vertė didesnė, yra pristatomas Pardavėjo sąskaita.

Tinklapyje gali būti nurodomi ir kitokie Prekių pristatymo terminai, būdai, kaštų paskirstymas. Esant neatitikimų tarp šios Sutarties ir sąlygų, nurodytų Tinklapyje, taikomos Tinklapyje nurodytos sąlygos.

Pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes iš Pardavėjo, pateiktų asmens tapatybę įrodantį dokumentą, taip pat pasirašytų patvirtinimą apie pristatytas Prekes. Tačiau Šalys susitaria, kad bet koks asmuo, priimantis prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir pasiekiamas Pirkėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis, be atskiro įgaliojimo turi teisę jas priimti Pirkėjo vardu.

Pirkėjas, priimdamas Prekes, turi patikrinti, ar pristatytos visos Prekės, ar jos atitinka patvirtintą Užsakymą, ar nėra pakuotės pažeidimų. Perduodamų Pirkėjui Prekių kiekis turi atitikti Pirkėjo Užsakyme nurodytą ir Pardavėjo patvirtintą kiekį.

Nuosavybės teisė ir atsitiktinė Prekių žuvimo rizika (įskaitant nenugalimos jėgos aplinkybes) Pirkėjui pereina nuo Prekių priėmimo momento, patvirtino apie pristatytas Prekes pasirašymo.

Pardavėjas gali atsisakyti tiekti užsakytas Prekes, jei:

Pirkėjas yra galimai nemokus ir yra kitų priežasčių laikyti, kad Pirkėjas bus nepajėgus įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

Pirkėjas yra pažeidęs atsiskaitymo terminus, kredito limitą ir/ ar neatsiskaitęs už Prekes;

kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

 

PRETENZIJOS

Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo Tinklapyje parduodamos Prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių Prekių spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje.

Pirkėjas įsipareigoja gautą Prekę patikrinti jos perdavimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, Prekių būklę, kiekį ir asortimentą.

Jeigu priimant Prekes išaiškėja dokumentų užpildymo klaidos, pristatyti ne visos užsakytos Prekės, ne to asortimento Prekės, Pirkėjas privalo priimti Prekes, pasirašyti Prekių pristatymo patvirtinimą ir nurodyti šiuos trūkumus Prekes pristatančiam asmeniui. Pirkėjas taip pat privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną apie tai raštu informuoti Pardavėją. Nepateikus pretenzijos laikoma, kad visi Pirkėjui pateikti dokumentai užpildyti teisingai, o Pirkėjas dėl pristatytų Prekių kiekio ir asortimento neturi pretenzijų.

Pirkėjas, priėmęs Prekes, per 5  (penkias) kalendorines dienas turi teisę pareikšti pretenziją dėl perduotų Prekių paslėptų trūkumų, jei tai negalėjo būti patikrinta Prekių priėmimo metu. Pasibaigus šiam terminui pretenzijos dėl Prekių nepriimamos.

Pardavėjas, gavęs pretenziją, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ištaiso trūkumus arba raštu atsako Pirkėjui dėl pretenzijos nepagrįstumo, naujai suderina Prekių kainą arba atsiima Prekes. Visi Šalių ginčai, susiję su Prekių kiekiu, asortimentu ir kitomis aplinkybėmis, sprendžiami bendru šalių sutarimu.

Jeigu perduotų Prekių kiekis yra mažesnis, negu nurodyta Pirkėjo Užsakyme, tai Pirkėjas  priima Prekes pagal faktinį kiekį ir praneša apie tai Pardavėjui priėmimo metu. Pardavėjas ne vėliau kaip su kitu Prekių užsakymu perduoda trūkstamą Prekių kiekį arba suderina Prekių pristatymo laiką, jeigu Pirkėjo pranešime nėra nurodyta, kad atsisakoma priimti trūkstamą Prekių kiekį.

Jeigu perduodamų Prekių kiekis yra didesnis, negu nurodyta Pirkėjo Užsakyme, tai Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją Prekių priėmimo metu. Jeigu Pirkėjas sutinka priimti didesnį Prekių kiekį, negu nurodyta jo Užsakyme, tai Pardavėjas išrašo Sąskaitą faktūrą ir perrašo kitus dokumentus atsižvelgdamas į faktiškai priimtą Prekių kiekį. Jei Pirkėjas pareiškia atsisakymą priimti didesnį Prekių kiekį, Pirkėjas privalo sudaryti galimybes Pardavėjui atsiimti Prekes, kurios viršija užsakymą, arba iš karto jas grąžinti pristatančiam asmeniui.
PREKIŲ KOKYBĖ

Pardavėjas parduoda Prekes, kurios atitinka įprastus joms keliamus kokybės reikalavimus.

Jeigu Pirkėjas nustato, kad Prekės neatitinka kokybės sertifikatais deklaruojamos kokybės (jei Prekės tokius turi) ar įprastų kokybės reikalavimų, Pirkėjas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų paaiškėjimo momento, bet ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Prekių perdavimo dienos, turi pateikti rašytinę pretenziją Pardavėjui.

Pardavėjas gali nuspręsti, kad turi būti skiriamas ekspertas Prekių kokybei ištirti. Ekspertas skiriamas šalių susitarimu. Prekių gamintojas gali būti pasilikęs kiekvienos Prekių (pvz., tepalų) partijos pavyzdį, kad būtų galima ištirti patiektų Prekių kokybę; šiuo pavyzdžiu turi būti vadovaujamasi nustatant, ar Prekės atitiko joms keliamus kokybės reikalavimus.

Pirkėjo pretenzija dėl Prekės kokybės turi būti išnagrinėta per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo jos gavimo dienos (esant svarbioms aplinkybėms Pardavėjas turi teisę šį terminą pratęsti tokiam pačiam terminui). Jei Pardavėjas nustato, kad Prekės buvo netinkamos kokybės, jis savo sąskaita pakeičia netinkamos kokybės Prekes tinkamomis Prekėmis.

 

KAINA IR JOS APMOKĖJIMAS

Pardavėjas Pirkėjui nustato Prekių apmokėjimo terminus ir/ ar kredito limitą. Suteiktas kredito limitas reiškia, kad Pirkėjas gali užsakyti Prekių (vieno ar kelių Užsakymų metu) suteikto kredito limito ribose. Pirkėjas turi laikytis jam nustatytų mokėjimo terminų ir/ ar kredito limitų.

Pirkėjui nustatyti apmokėjimo terminai, kredito limitas gali būti skelbiami Pirkėjo paskyroje Tinklapyje, apie juos Pirkėjas gali būti informuojamas atskirai arba juos Pirkėjas gali patikrinti susisiekęs su Pardavėju.

Pristačius Prekes, sąskaita faktūra Pirkėjui pateikiama elektroniniu paštu. Pirkėjas, negavęs sąskaitos, privalo informuoti apie tai Pardavėją. Sąskaitoje faktūroje nurodytos Prekių Kainos turi atitikti Užsakyme nurodytas ir Tinklapyje Užsakymo metu skelbiamas Kainas. Pirkėjas turi patikrinti, ar Sąskaitoje faktūroje įrašytos Kainos, Prekių asortimentas ir kiekis atitinka Šalių suderintas.

Jei Pirkėjas laiku neapmoka nors vienos pateiktos sąskaitos faktūros arba jeigu viršija jam suteiktą kredito limitą, kiti Pirkėjo užsakymai nėra vykdomi tol, kol nėra padengiamos laiku neapmokėtos sąskaitos ir/ar kol nėra padengiamas Pirkėjui suteiktas kredito limitas. Pirkėjui gali būti tiekiama tik tiek Prekių, kad nebūtų viršijamas jam suteiktas kredito limitas.

Pirkėjui daugiau kaip 2 (du) kartus pavėlavus apmokėti jam pateiktas sąskaitas faktūras, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti ir raštu apie tai pranešti Pirkėjui, kad Prekės Pirkėjui tiekiamos tik pagal išankstinį apmokėjimą.

Pirkėjas, norėdamas užsakyti daugiau Prekių nei jam suteiktas kredito limitas, už tiekiamas Prekes turi mokėti iš anksto pagal išankstinę sąskaitą faktūrą.

 

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad turi visas teises ir reikiamus leidimus sudaryti Sutartį, jų subjektinės teisės nėra apribotos, nei vienai šaliai nėra pradėtos nemokumo procedūros ir jos turi visas galimybes vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Pardavėjas taip pat patvirtina, kad į perduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų.

 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Šalys atsako už tinkamą įsipareigojimų vykdymą ir viena kitai padarytus tiesioginius nuostolius.

Jei Pirkėjas laiku neatlieka mokėjimų šios Sutarties terminais ir sąlygomis, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,02 % (dvi šimtąsias procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo nustatytos mokėjimui dienos iki faktinio mokėjimo dienos. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos įvykdyti mokėjimus pagal šią Sutartį.

Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui jam pritaikytas baudas, kitas sankcijas, jei jos Pardavėjui buvo pritaikytos dėl Pirkėjo netinkamo šios Sutarties ar kitų įsipareigojimų vykdymo.

Pardavėjas po Prekių perdavimo neatsako už perduotų Prekių ženklinimo žymenų sugadinimą, taip pat už perduotų Prekių kokybės pasikeitimus, kurie susidarė dėl Prekių laikymo (saugojimo) pažeidžiant nustatytą jų laikymo (saugojimo) tvarką. Pardavėjas taip pat neatsako už Prekių  trūkumus, kurie atsirado ne dėl jo kaltės, taip pat už žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

Pirkėjui laiku bei tinkamai neįvykdžius finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų Pardavėjui,  Pirkėjas sutinka ir suteikia teisę Pardavėjui be atskiro priminimo apie įsipareigojimų neįvykdymą atskleisti informaciją apie Pirkėją ir/arba sutartis su Pirkėju bei Pirkėjo įsipareigojimus pagal jas bet kuriems tretiesiems asmenims, taip pat viešai, ir/arba rinkti informaciją apie Pirkėją iš trečiųjų asmenų pačiam Pardavėjui tiesiogiai ar pasinaudojant kitų asmenų paslaugomis.

Pardavėjas visada turi teisę neatidėliodamas, pranešęs raštu Pirkėjui, sustabdyti bet kokių savo įsipareigojimų ir/ar bet kokių susitarimų vykdymą, jei Pirkėjas pažeidė kurias nors Sutarties sąlygas.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Pardavėjas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, tvarkys Pirkėjo atstovų asmens duomenis kaip nurodyta Pardavėjo Privatumo taisyklėse.

 

SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Sutartis įsigalioja jos patvirtinimo registracijos metu ir galioja iki visiško Šalių pareigų pagal ją įvykdymo.

Sutartis gali būti vienašališkai pakeista Pardavėjo, paskelbiant naujos redakcijos Sutartį Tinklapyje ir pranešant apie jos pakeitimą Pirkėjui elektroniniu paštu 1 (vienas) mėnuo iki naujos redakcijos Sutarties įsigaliojimo. Jei Pirkėjas nesutinka su Sutarties pakeitimais, jis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį iki jos naujos redakcijos įsigaliojimo. Jeigu Pirkėjas nenutraukė Sutarties iki jos naujos redakcijos įsigaliojimo ir toliau teikia Užsakymus, laikoma, kad Pirkėjas su Sutarties pakeitimais sutiko. Pirkėjo pateikti Užsakymai vykdomi ir Šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal Užsakymo pateikimo metu galiojančią Sutarties redakciją.

Sutartis taip pat gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu arba bet kurios Šalies iniciatyva raštu pranešus apie tai kitai Šaliai ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų prieš nutraukimą.

Sutarties nutraukimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos apmokėti patiektų Prekių Kainos ar įvykdyti kitų Sutartyje numatytų įpareigojimų.

 

PRANEŠIMAI

Visi šia Sutartimi numatyti pranešimai pateikiami šalims raštu elektroniniu paštu tokiais kontaktiniais adresais:

Pirkėjui – nurodytais registracijos Tinklapyje metu;

Pardavėjui – skelbiamais Sutartyje.

Pirkėjas turi informuoti apie kontaktinių duomenų pasikeitimus ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną. Pirkėjui pažeidus šį įsipareigojimą, Pardavėjo siųsti pranešimai jam žinomais kontaktiniais adresais yra laikomi tinkamai įteiktais.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis sudaryta lietuvių kalba.

Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Šalys dės visas pastangas, kad visi ginčai dėl šios Sutarties vykdymo būtų sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybų keliu, ginčas sprendžiamas teisme pagal Pardavėjo buveinės adresą.

Šalys nėra atsakingos už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jeigu šis nevykdymas yra susijęs su Force Majeure aplinkybėmis, kurios yra nurodytos 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 840 patvirtintuose „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“ taisyklėse, jei buvo laikomasi minėtame nutarime numatytų reikalavimų.

Šalys patvirtina, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį bei pasekmes ir patvirtino šią Sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų poreikius ir tikslus.